کانون مهدکودکها
دستورالعمل تاسیس اداره وانحلال انواع مهدهای کودک

سازمان بهزیستی کشور

معاونت پیشگیری و اجتماعی

 

دستورالعمل تأسیس، اداره وانحلال انواع مهدهای کودک

 

( موضوع بند ۱ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ مجلس شورای اسلامی )

 

مقدمه

اهمیت و توجه ویژه دین مبین اسلام به کودک و امر پرورش وی در سنین کودکی بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست، به عنوان نمونه می توان به فرمایش حضرت علی علیه السلام اشاره نمود که فرمودند: «العلم من الصغر کالنقش فی الحجر»؛ یادگیری و آموزش در خردسالی، بسان کندن نقش روی سنگ پایدار است و به فرمایش امام صادق (ع) کودک دوست دارد بازی و جست و خیز نماید و چیزهایی جدید از زندگی را تجربه و کشف کند از این جهت مایل است به هرچیزی که در اطرافش مشاهده می کند دست بزند و با حواس خویش آن را بیازماید، آزادی در استفاده و بهره گیری از حواس و عضلات است که موجب خلاقیت، رشد و شکوفایی حسی و حرکتی کودک می شود و نباید کاری کرد که به سیادت و آقایی او لطمه ای وارد شود اگر واکنش ها و رفتار والدین در این دوران در قبال کودک به اندازه و به موقع صورت پذیرد کودک از تعادل روانی، اخلاقی و هماهنگی شخصیتی برخوردار می شود. همچنین امام صادق که فرمودند: «اَلغُلامُ یَلعَبُ سَبْعَ سِنیَن وَ یَتَعلَّم الکتابِ سَبعَ سنِینَ و یَتَعلَّمُ الحَلالَ وَ الَحرام سَبْعَ سِنینَ» (۳۱)؛ کودک به مدت هفت سال باید بازی کند و به مدت هفت سال باید آموزش خواندن ببیند و به مدت هفت سال باید تعلیم حلال و حرام داده شود.»

در کنار اهمیت ویژه دین اسلام به کودک زیر هفت سال، در  علوم و تحقیقات امروزی نیز رشد همه جانبه و یکپارچه کودکان مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد یکپارچه بر این پایه بنا شده است که دوره  خردسالی حیاتی ترین مرحله تکامل شخصیت انسان و تاثیر گذارترین دوره شکل گیری درک صحیح از مسائل مربوط به سلامتی، رفتار اجتماعی و آموزش است، در این رویکرد تمرکز بر کودکان زیر ۸ سال و به خصوص کودکان زیر ۳ سال است. همچنین در این رویکرد خانواده نقش محوری دارد و لذا تاکید این رویکرد بر آن است که جهت افزایش ظرفیت ها و توانایی های خانواده برای محافظت و پرورش کودکان، بایستی سرمایه گذاری و تلاش شود، زیرا والدین اولین مسئولانی هستند که وظیفه محافظت و مراقبت از کودکان، تأمین نیازهای ضروری آنان و ایجاد محیط خانوادگی مناسب برای رشد بهینه کودکان را بر عهده دارند، اما نیاز جامعه امروزی به مهد کودک و پرورش کودکان در چنین مکان هایی را نمی توان انکار کرد بنابراین قواعد و اصول تأسیس، اداره و انحلال  مهدهای کودک با بهره گیری از آمیزه های دینی، فرهنگی و ملی باید در اختیار باشد تا بتوان مکان مناسبی برای پرورش صحیح آینده سازان این مرز و بوم فراهم کرد و لذا سازمان بهزیستی کشور با علم به اهمیت دوران کودکی و نقش برجسته آن در پرورش استعدادها و شکل گیری شخصیت و تکامل انسان و در راستای اجرای وظایف قانونی خود (بند ۱ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی که صدور پروانه فعالیت مهد کودک را بر عهده سازمان بهزیستی نهاده است و ماده ۲۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه که قانون مذکور را تنفیذ نموده است)، برنامه ریزی و نظارت بر عملکردهای مهدهای کودک در مسیر رشد یکپارچه کودکان را در سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است. بنابراین در اجرای تبصره ذیل ماده ۱ آئین نامه داخلی کمیسیون موضوع ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اصلاحیه دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال انواع مهدهای کودک توسط معاونت پیشگیری و اجتماعی تهیه و در جلسۀ  مورخ 3/2/90 توسط کمیسیون عالی ماده ۲۶ و همچنین در جلسه مورخ 1/6/1390 شورای معاونین به تصویب رسیده و مبنای کار در کمیسیون عالی و کمیسیون ماده ۲۶ استان ها خواهد بود.   

 

ماده ۱: اهداف

۱-۱- ایجاد بستری مناسب در راستای رشد همه جانبه کودکان مشتمل بر ابعاد روانی، اخلاقی، معنوی، اجتماعی و جسمی کودکان.

2-1- پرورش درک و نگرش صحیح کودکان نسبت به وقایع محیط زندگی و محیط اجتماعی و شکوفایی استعدادهای کودکان در ابعاد مختلف.

۳-1- توسعه توانایی های کودکان در بیان اندیشه و بروز احساسات و عواطف با استفاده از آموزش مهارت های زندگی، هنری، کلامی، بازی، شعر و نمایش.

4-1- ایجاد پایگاهی برای اجرای سیاست ها و برنامه های رشد و تکامل یکپارچه کودکان کشور.

5-1- ارتقای هشیاری اخلاقی و توجه به ارزش های دینی و مذهبی.

6-1- آموزش مفاهیم اجتماعی نظیر تعاون، نوع دوستی، گذشت، ایثار، همکاری و ارزش های مطلوب زندگی و آموزش مهارت های زندگی از طریق آموزش غیرمستقیم و کسب تجارب گوناگون.

7-1- کمک به اولیاء در مراقبت، نگهداری و پرورش کودکان و ایجاد ارتباط مؤثر دو جانبه بین کودک و اولیاء.

8-1- آماده سازی کودکان برای ورود به نظام آموزش رسمی کشور.


ماده ۲:  تعاریف 

۱-۲- دستورالعمل عمومی ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: دستورالعمل عامی است که نحوه صدور و تمدید پروانه فعالیت ۱۲ نوع مرکز مندرج در قانون را تعیین می نماید؛ و در این دستورالعمل از آن به عنوان «دستورالعمل عمومی» یاد می شود.

2-2- دستورالعمل ارزیابی و نظارت بر مؤسسات و مراکز غیر دولتی ماده ۲۶: دستورالعمل عامی است که نحوه ارزیابی و نظارت و بهبود مستمر کیفیت خدمات قابل ارائه توسط مؤسسات و مراکز غیر دولتی موضوع ماده ۲۶ را تعیین می نماید؛ که در این دستورالعمل از آن به عنوان «دستورالعمل نظارت» یاد می شود.

 

3-2- کمیسیون عالی: به مسئولیت ریاست سازمان بهزیستی و در ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور تشکیل می گردد، و وظایف مختلفی را به عهده دارد که در ماده ۸ آئین نامه داخلی کمیسیون موضوع ماده ۲۶ تشریح شده است.

4-2- کمیسیون استانی: به ریاست مدیر کل بهزیستی استان  تشکیل و وظایف مختلفی را به عهده دارد که در ماده ۵ آئین نامه داخلی کمیسیون موضوع ماده ۲۶ تشریح شده است.

5-2- کمیسیون نظارت عالی: مطابق دستورالعمل ارزیابی و نظارت بر مؤسسات و مراکز غیر دولتی ماده ۲۶ (دستورالعمل نظارت)  تشکیل و وظایف مختلفی را به عهده دارد که در ماده ۶ دستورالعمل نظارت تشریح شده است.

6-2- کمیسیون نظارت استانی: مطابق دستورالعمل ارزیابی و نظارت بر مؤسسات و مراکز غیر دولتی ماده ۲۶ (دستورالعمل نظارت) تشکیل و وظایف مختلفی را به عهده دارد که در ماده ۸ دستورالعمل نظارت تشریح شده است.

7-2- کمیته نظارت تخصصی ستادی: در حوزه معاونت پیشگیری  و اجتماعی تشکیل می گردد و مسئولیت نظارت تخصصی بر حسن اجرای مندرجات این دستورالعمل توسط کمیته نظارت تخصصی استان، و اعلام نظر تخصصی به کمیسیون عالی را عهده دار می باشد، و در این دستورالعمل به آن به اختصار «کمیته ستادی» اطلاق می گردد.

8-2- کمیته نظارت تخصصی بهزیستی استان: در حوزه معاونت پیشگیری و اجتماعی استان تشکیل می گردد؛ و مسئولیت بررسی و اعلام نظر در خصوص مدارک ارسال شده از کمیسیون استانی، و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در انواع مهدهای کودک را عهده دار می باشد؛ و در این دستورالعمل به اختصار «کمیته استانی»  نامیده می شود.

9-2- مهد کودک: به مرکزی اطلاق می گردد که مسئولیت مراقبت و فرآیند یاددهی، یادگیری کودکان در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی را عهده دار می باشد و با فراهم آوردن فرصت ها و تجارب یادگیری متنوع برای یادگیری کودکان از سن ۶ ماه تا قبل از سن ورود به دبستان تحقق این امر را میسر می سازد.

10-2- تعاریف انواع مهدهای کودک         

1-10-2- مهد قرآنی: مهد کودکی است که علاوه بر انجام مسئولیت مراقبت و پرورش کودکان در ابعاد مختلف، به امر آموزش قرآن و مفاهیم دینی به کودکان نیز فعالیت دارد.

۲-۱۰-۲- مهد مساجد: مهد کودکی است که با استفاده از امکانات و فضای فیزیکی مساجد برای ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی به کودکان منطقه و نمازگزاران تأسیس می گردد.

3-10-2- آدینه مهد: مهد کودکی است که در روزهای جمعه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۴  جهت ارایه خدمات مهدهای کودک به کودکانی که والدین آن ها در نماز جمعه حضور دارند تشکیل می گردد.

4-10-2- روستا مهد: مهد کودکی است که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی و با همکاری شورای اسلامی و تحت نظارت سازمان بهزیستی تأسیس می گردد و مسئولیت مراقبت و پرورش کودکان روستایی در ابعاد مختلف از آغاز سه سالگی تا ۶ سالگی را عهده دار می باشد.

11-2- موافقت اصولی: موافقت نامه ای است که پس از طی مراحل پیش بینی شده در دستورالعمل عمومی توسط کمیسیون ماده ۲۶ استان با اعتبار یک ساله برای متقاضیان صادر می گردد تا نسبت به آماده نمودن ساختمان، تجهیز و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و کسب تائیدیه های لازم اقدام نماید. شایان ذکر است اعتبار موافقت اصولی یک بار به مدت ۶ ماه قابل تمدید می باشد.

12-2- مؤسس: به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که پس از طی مراحل پیش بینی شده موفق به دریافت موافقت اصولی و سپس پروانه فعالیت می گردد.

13-2- مسئول فنی: فرد مونث واجد شرایطی است که از طرف مؤسس (حقیقی یا حقوقی)، به سازمان بهزیستی استان معرفی تا پس از تائید کمیسیون استان برای آن فرد پروانه مسئول فنی صادر و در مهد کودک مربوطه مطابق با این دستورالعمل انجام وظیفه نماید.

14-2- پروانه فعالیت: مجوزی است که برای شروع و تداوم فعالیت مهد کودک پس از تجهیز و تأمین و معرفی نیروی انسانی مورد نیاز با اعتبار سه ساله صادر می گردد.

ماده ۳:  نظارت

1-3 ) کمیته نظارت تخصصی ستادی

1-1-3) اعضاء

1-1-1-3- معاون پیشگیری و اجتماعی  سازمان بهزیستی کشور (رئیس کمیته)؛

2-1-1-3- مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان (نایب رئیس کمیته)؛

3-1-1-3- رئیس گروه توسعه و راهبری مهدهای کودک (دبیر کمیته)؛

4-1-1-3- نماینده دفتر حقوقی سازمان

5-1-1-3- رئیس هیئت مدیره ی کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور.

6-1-1-3- دو نفر کارشناس و صاحب نظر در حوزه مسائل تعلیم و تربیت کودکان با انتخاب و معرفی ریاست سازمان

تبصره ۱: جلسات کمیته ستادی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر می باشد.

تبصره ۲: در صورت لزوم از معاون  پیشگیری  و اجتماعی استان جهت شرکت در جلسه کمیته ستادی بدون حق رأی دعوت به عمل می آید.

تبصره ۳: هنگام طرح تخلفات مهدهای کودک خود کفا و قرآنی حضور نماینده سازمان مربوطه در جلسه کمیته ستادی الزامی است.

 

2-1-3) وظایف

1-2-1-3) بررسی و اعلام نظر در مورد گزارش ها و پرونده های ارجاعی از کمیسیون عالی، کمیسیون استانی و مؤسسین و یا مسؤلان فنی (مدیران) مهدهای کودک.

2-2-1-3) اعزام کارشناسان جهت بازدید و ارزیابی عملکرد مهدهای کودک استان ها در صورت لزوم.

۲-۳) کمیته نظارت تخصصی بهزیستی استان

1-2-3) اعضاء

1-1-2-3- معاون پیشگیری و اجتماعی بهزیستی استان (رئیس کمیته).

2-1-2-3- کارشناس امور کودکان بهزیستی استان (دبیر کمیته).

3-1-2-3- دو نفر صاحب نظر در رشته علوم تربیتی به انتخاب مدیرکل استان.

4-1-2-3- نماینده دفتر حقوقی بهزیستی استان.

5-1-2-3- رئیس هیئت مدیره ی کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان.

 تبصره۴: جلسات کمیته استانی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر می باشد.

تبصره ۵: هنگام بررسی شکایات و تخلفات مهد کودک باید از مسئول فنی جهت شرکت در جلسه و پاسخ گویی دعوت به عمل آید.

تبصره ۶: هنگام طرح تخلفات مهدهای کودک قرآنی حضور نماینده سازمان مربوطه در جلسه کمیته استانی الزامی است.

تبصره ۷: هنگام طرح پرونده مهدهای کودک در کمیته استانی رئیس بهزیستی شهرستان نیز به تشخیص کمیته استانی میتواند بدون حق رأی در جلسه شرکت نماید.

تبصره ۸: مصوبات کمیته استانی با ابلاغ مدیر کل بهزیستی استان قابلیت اجرا می یابد.

2-2-3) وظایف

1-2-2-3- نظارت بر فرایند تأسیس و اداره مهدهای کودک بر اساس ضوابط و مقررات جاری

2-2-2-3- بررسی شکایات و تخلفات مهدهای کودک.

3-2-2-3- بررسی گزارش های کارشناسی در خصوص عملکرد مهدهای کودک.

4-2-2-3- بررسی و تایید گزارش شهرستان در مورد ساختمان، تعیین ظرفیت، نام و آرم مهد کودک به هنگام صدور پروانه فعالیت.

5-2-2-3- تهیه و تدوین برنامه زمان بندی نظارت برای مهدهای کل استان و اخذ گزارشات نظارتی از شهرستانها

6-2-2-3- تهیه و تنظیم صورت جلسات تشکیل کمیته استانی و ارسال به موقع به کمیسیون استانی.

7-2-2-3- تعیین شهریه مهدهای کودک در هر سال و ابلاغ آن به مهدهای کودک جهت اجرا و نظارت بر آن (مطابق آیین نامۀ اجرایی تعیین شهریه).

8-2-2-3- اعلام نقشه جایابی مهدهای کودک به  شهرستانهای تابعه.

9-2-2-3- ارسال دستورالعمل ها، شیوه نامه ها، و بخشنامه های مرتبط به ادارات بهزیستی شهرستان ها جهت ارسال به مهدهای کودک.

10-2-2-3- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست تعطیلی موقت مهد کودک.

11-2-2-3- بررسی مدارک متقاضیان دریافت پروانه فعالیت ارجاعی از کمیسیون استانی و تطبیق مندرجات آن با مفاد این دستورالعمل.

12-2-2-3- پیشنهاد تذکر یا ابطال پروانه به کمیسیون ماده ۲۶ استان.

ماده۴: نحوه تأسیس مهد کودک  

۱ ۴) شرایط نیروی انسانی

1-1-4) مؤسس

1-1-1-4) شرایط عمومی

1-1-1-1-4- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2-1-1-1-4- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

3-1-1-1-4- عدم اعتیاد به مواد مخدر

4-1-1-1-4- عدم سوء پیشینه کیفری

5-1-1-1-4- داشتن تائیدیه صلاحیت فردی حراست

6-1-1-1-4- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای برادران

7-1-1-1-4- برخورداری از سلامت جسم و روان به تأیید روان پزشک معتمد سازمان.

8-1-1-1-4- داشتن تائیدیه گزینش برای انتخاب اصلح

تبصره 9: برای اشخاص حقوقی  تأسیس مهد کودک باید در اساسنامه قید شده باشد.

تبصره ۱۰: معلولین با تأیید کمیته توانبخشی مبنی بر توانایی انجام وظایف مؤسس و داشتن سلامت روان مستثنی از بند 7-1-1-1-4 می باشند.

2-1-1-4) شرایط اختصاصی

1-2-1-1-4- دارا بودن تحصیلات کارشناسی یا بالاتر.

2-2-1-1-4- طی دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی.

3-2-1-1-4- در صورت فقدان متقاضیان با  مدرک تحصیلی کارشناسی یا  بالاتر، افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی می توانند متقاضی تأسیس روستا  مهد و یا متقاضی تأسیس مهد کودک در مناطق کم برخوردار شهری باشند.

تبصره ۱۱: برای اشخاص حقوقی باید حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند.

تبصره ۱۲: هشت سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشند معادل مدرک کارشناسی محسوب می گردد.

تبصره ۱۳: مؤسسین که در یک استان دارای مهد کودک فعال بوده و پروانه فعالیت آنها دارای اعتبار می باشد و قصد جابجایی به استان دیگر را داشته باشند فقط از لحاظ شرایط مدرک تحصیلی  مندرج در این دستورالعمل معاف بوده و مدرک تحصیلی زمان اخذ مجوز قبلی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۱۴: متقاضیان تأسیس مهد کودک، که عضو بسیج و حداقل دارای ۴ سال سابقه همکاری فعال با بسیج داشته باشند (با تائیدیه کتبی از بسیج) در شرایط مساوی از اولویت اخذ مجوز برخوردارند.

2-1-4) مسئول فنی

1-2-1-4) شرایط عمومی

1-1-2-1-4- کلیه شرایط لازم ذکر شده در بند 1-1-1-4

2-2-1-4) شرایط اختصاصی

1-2-2-1-4- طی دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی.

2-2-2-1-4- موفقیت در مصاحبه تخصصی (مطابق با آئین نامه اجرایی مصاحبه تخصصی)

3-2-2-1-4- دارا بودن یکی از شرایط تحصیلی ذیل:

1-3-2-2-1-4- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته پیش دبستانی.

2-3-2-2-1-4- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های روان شناسی، علوم اجتماعی فقط با گرایش مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت آموزشی، آموزش ابتدایی و کودکیاری با شش ماه سابقه کار آموزشی رسمی در مهدهای کودک با تأیید کمیته تخصصی و یا گذراندن ۱۰۰ ساعت کارورزی در مهدهای کودک با تأیید بهزیستی استان.

3-3-2-2-1-4- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های علوم قرآنی، الهیات یا سطح حوزوی معادل، با یک سال سابقه کار آموزشی در مهدهای کودک با تأیید کمیته تخصصی و یا گذراندن ۳۰۰ ساعت کارورزی در مهدهای کودک.

4-3-2-2-1-4- دارندگان رتبه های اول تا سوم کشوری و بین المللی در رشته های مختلف قرآنی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در سایر رشته ها به انضمام تاییدیه مراجع ذیصلاح، جهت تأسیس مهد کودک قرآنی با شش ماه سابقه فعالیت و یا ۱۰۰ ساعت کارورزی.

5-3-2-2-1-4- در صورت فقدان متقاضیان با  مدرک تحصیلی کارشناسی یا  بالاتر، افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی می توانند متقاضی تأسیس روستا مهد و یا متقاضی تأسیس مهد کودک در مناطق کم برخوردار شهری باشند.

تبصره ۱۵: هشت سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم و چهارسال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی غیر مرتبط معادل مدرک کارشناسی مرتبط محسوب می گردد.

تبصره ۱۶: مدیران مؤسس یا مدیران مهدهای کودک خصوصی که قبل از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل موفق به دریافت ابلاغ مدیریت شده اند، به شرط دارا بودن سایر شرایط مقرر، از نظر مدرک تحصیلی مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهند بود.

تبصره ۱۷: تمدید پروانه فعالیت روستا مهدهایی که روستای مورد نظر از لحاظ تقسیمات کشوری به منطقه شهری تبدیل شده باشد بلامانع بوده و مدیران مؤسس یا مدیران روستا مهد  که قبل از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل موفق به دریافت پروانه فعالیت شده اند، به شرط دارا بودن سایر شرایط مقرر، از نظر مدرک تحصیلی مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهند بود، مشروط بر این که تمامی دوره های آموزشی را مطابق با دستورالعمل آموزشی گذرانده باشند.

تبصره ۱۸: مسئول فنی (مدیر) مهد کودک تا پایان سن ۶۰ سالگی مجاز به ادامه فعالیت می باشند و در پایان سن مذکور باید فرد واجد شرایط دیگری به عنوان مسئول فنی معرفی گردد.

تبصره ۱۹: مسئولین فنی که در یک استان دارای مهد کودک فعال بوده و پروانه فعالیت آنها دارای اعتبار می باشد و قصد جابجایی به استان دیگر را داشته باشند فقط از لحاظ شرایط مدرک تحصیلی  مندرج در این دستورالعمل معاف بوده و مدرک تحصیلی زمان اخذ مجوز قبلی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲۰: متقاضیان انتقال مهد کودک از روستا به شهر در صورت موافقت کمیته تخصصی استان (با در نظر گرفتن عملکرد مدیر روستا در زمان فعالیت و تلاش وی در جذب کودکان  و این که قبل از موافقت با انتقال روستا مهد باید فرد واجد شرایط دیگری در روستای مورد نظر روستا مهد دایر نماید و به عبارتی روستا مهد در روستای مذکور تعطیل نگردد). از لحاظ مدرک تحصیلی باید واجد شرایط زیر باشند:

۱) دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با داشتن حداقل ۷ سال سابقه فعالیت به عنوان مدیر روستا مهد.

۲) دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم غیر مرتبط با داشتن حداقل ۵ سال سابقه فعالیت به عنوان مدیر روستا مهد.

۳) دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم مرتبط (پیش دبستانی، مربیگری و...) و کارشناسی غیر مرتبط با داشتن حداقل ۳ سال سابقه فعالیت به عنوان مدیر روستامهد.

3-1-4) مربی

1-3-1-4) شرایط عمومی

1-1-3-1-4- کلیه شرایط لازم ذکر شده در  بند 1-1-1-۴

2-1-3-1-4- دارا بودن حداقل ۲۰ و حداکثر ۶۰ سال سن.

2-3-1-4) شرایط اختصاصی مربی

1-2-3-1-4- دارا بودن  مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر با اولویت رشته های مربی کودک و پیش دبستانی.

2-2-3-1-4- افرادی که دارای حداقل تحصیلات دیپلم بوده و همچنین دارای  یکسال سابقه فعالیت در مهد کودک باشند در صورت داشتن سایر شرایط می توانند مربی مهد کودک باشند.

3-2-3-1-4- داشتن گواهی گذراندن دوره آموزشی مطابق دستورالعمل آموزشی .

۴-۱-۴) ترکیب و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز مهد کودک

1-4-1-4- یک نفر مسئول فنی به عنوان مدیر.

2-4-1-4- یک نفر مربی مهد کودک به ازای هر۱۰ کودک شیر خوار، ۱۵ کودک نو پا، یا ۱۵ کودک نو باوه.

3-4-1-4- یک نفر کمک مربی مهد کودک به ازای هر ۱۰ کودک شیر خوار، ۱۵ کودک نو پا، یا ۱۵ کودک نو باوه.

4-4-1-4- به ازای هر ۱۰ کودک شیر خوار یک نفر مراقب.

5-4-1-4- یک نفر خدمتگزار به ازاء هر۵۰ کودک.

6-4-1-4- یک نفر آشپز برای مهدهای کودک تمام وقت، شبانه، شبانه روزی و....

7-4-1-4- یک نفر کمک آشپز برای مهدهای کودک تمام وقت، شبانه، و شبانه روزی با ظرفیت بیش از ۱۰۰ کودک.

8-4-1-4- روان شناس و کارشناس بهداشت به صورت پاره وقت یک بار در ماه.

2-۴) مدارک مورد نیاز

1-2-4) موافقت اصولی

1-1-2-4) اشخاص حقیقی

1-1-1-2-4- فرم درخواست تکمیل شده موافقت اصولی (پیوست   شماره ۱-۱)

2-1-1-2-4- تصویر تمامی صفحات شناسنامه

3-1-1-2-4- تصویر کارت ملی

4-1-1-2-4- دوقطعه عکس پرسنلی

5-1-1-2-4- تصویر گواهی وضعیت نظام وظیفه برای برادران (برابر اصل)

6-1-1-2-4- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

7-1-1-2-4- اصل گواهی عدم اعتیاد

8-1-1-2-4- تائیدیه صلاحیت فردی از ادارات اماکن

9-1-1-2-4- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی (برابر اصل)

10-1-1-2-4- تائیدیه صلاحیت فردی از حراست

11-1-1-2-4- اصل گواهی دوره آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی

تبصره ۲۱: موافقت اصولی و پروانه فعالیت برای متقاضیانی که اقلیت های مذهبی می باشند با تائید حراست سازمان و بصورت متمرکز توسط سازمان بهزیستی کشور صادر خواهد شد.

2-1-2-4) اشخاص حقوقی

1-2-1-2-4- فرم درخواست تکمیل شده موافقت اصولی (پیوست شماره 2-1)

2-2-1-2-4- پروانه تأسیس معتبر از سازمان بهزیستی

3-2-1-2-4- شماره ثبت از اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

4-2-1-2-4- درج موضوع تأسیس مهد کودک در اهداف اساسنامه

5-2-1-2-4- آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور

6-2-1-2-4- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دو نفر از اعضای هیئت مدیره (برابر اصل)

 

 

2-2-4) پروانه فعالیت (حقیقی و حقوقی)

1-2-2-4- فرم درخواست تکمیل شده پروانه فعالیت (پیوست شماره4-1 و 5-1)

2-2-2-4- دارا بودن موافقت اصولی جهت اشحاص حقیقی و حقوقی

3-2-2-4- دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی حقیقی و رئیس هیئت مدیره متقاضی حقوقی

4-2-2-4- تائیدیه دفتر فنی و مهندسی در خصوص مکان مهد کودک

5-2-2-4- تائیدیه انتظامی ترافیکی  در خصوص مکان مهد کودک

6-2-2-4- تائیدیه اداره بهداشت در خصوص مکان مهد کودک

7-2-2-4- تائیدیه مکان مهد کودک توسط کارشناس حوزه کودکان

8-2-2-4- تصویر مدرک تحصیلی مرتبط مسئول فنی (برابر اصل)

9-2-2-4- گواهینامه آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی

10-2-2-4- تائیدیه گزینش (مؤسس و مسئول فنی)

تبصره۲۲: روستا مهدها از داشتن تائیدیه انتظامی ترافیکی  و پرداخت مبلغ تعیین شده جهت  صدور پروانه فعالیت معاف می باشند.

3-2-4) تمدید پروانه فعالیت 

1-3-2-4- فرم درخواست تکمیل شده تمدید پروانه فعالیت (پیوست شماره 4-1 و 5-1)

2-3-2-4- تصویر پروانه فعالیت

3-3-2-4- دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی حقیقی و رئیس هئیت مدیره متقاضی حقوقی

4-3-2-4- تائیدیه اماکن در صورت تغییر مکان مرکز

5-3-2-4- تائیدیه اداره بهداشت

6-3-2-4- تائیدیه معتبر فنی و مهندسی (روستا مهدها از ارائه این تائیدیه معاف می باشند)

7-3-2-4- تائیدیه کمیته تخصصی در خصوص عملکرد و مکان مرکز در صورت تغییر

8-3-2-4- تائیدیه صلاحیت فردی از حراست سازمان

9-3-2-4- ارائه گواهی دوره های آموزشی که مطابق با دستورالعمل آموزشی گذرانده اند.

10-3-2-4- تاییدیه ی عضویت در کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان

۴-۲-۴) پروانه مسئول فنی

1-4-2-4- فرم درخواست تکمیل شده پروانه مسئول فنی (پیوست شماره 8-1)

2-4-2-4- تصویر تمامی صفحات شناسنامه

3-4-2-4- تصویر کارت ملی

4-4-2-4- دو قطعه عکس پرسنلی

5-4-2-4- تصویر مدرک تحصیلی مطابق با بند 3-2-2-1-4 این دستورالعمل (برابر اصل)

6-4-2-4- تائیدیه صلاحیت فردی از حراست سازمان

7-4-2-4- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

8-4-2-4- اصل گواهی عدم اعتیاد

9-4-2-4- تائیدیه صلاحیت فردی از ادارات اماکن

10-4-2-4- اصل گواهی دوره آموزشی (مطابق با دستورالعمل آموزشی)

تبصره ۲۳: اعتبار پروانه مسئول فنی مهد کودک  دو سال می باشد. بدیهی است تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی نباید بیشتر از تاریخ اعتبار پروانه فعالیت مهد کودک باشد.

تبصره ۲۴: چنانچه دارنده موافقت اصولی و مسئول فنی یک نفر باشند، نیازی به ارائه مجدد مدارک شخص نمی باشد و پروانه مسئول فنی برای افراد مذکور برای ۳ سال صادر خواهد شد.

3-4) فرآیند صدور و تمدید

 1-3-4) موافقت اصولی

1-1-3-4- مطابق پیوست شماره 3-1 دستورالعمل عمومی.

تبصره ۲۵: صدور موافقت اصولی می بایست بر اساس نیاز سنجی اعلام شده از سوی معاونت پیشگیری و اجتماعی استان صورت می پذیرد.

تبصره ۲۶: متعاقب نیاز سنجی می بایست فراخوان جهت اطلاع رسانی محیط های حامی سازمان بهزیستی اعم از:

* دانشگاه ها (اعضای هیئت علمی)

* بنیاد نخبگان استان

* حوزه های علمیه

* امور مساجد (هیأت امنا و کانون فرهنگی مساجد)

* سازمان بسیج مستضعفین (جامعه پزشکی، مهندسین، بانوان، اساتید، دانشجویی و سایر اقشار)

* سازمان امور ایثارگران و جانبازان

* کانون های بازنشستگی (بویژه بهزیستی، نهادهای آموزشی فرهنگی و انقلابی)

* فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی - کاربردی سازمان  بهزیستی

* کلیه انجمن های صنفی مرتبط و مورد تایید سازمان بهزیستی

و سایرمحیط های حامی مورد تایید سازمان و عموم جامعه بصورت فعالانه از طریق اعلان عمومی در روزنامه های کثیر الانتشار ملی یا محلی و سایت سازمان اعلام گردد.

تبصره ۲۷: در شرایط مساوی مؤسسات غیر دولتی وابسته به محیط های حامی سازمان بهزیستی برای دریافت موافقت اصولی از اولویت برخوردارند.

2-3-4) پروانه فعالیت

1-2-3-4- مطابق پیوست شماره 6-1

3-3-4) تمدید پروانه فعالیت

1-3-3-4- مطابق پیوست شماره 7-1

تبصره ۲۸: تمدید پروانه فعالیت مهدهای کودکی که طی سال های گذشته تحت عنوان «مهد کودک تخصصی» پروانه فعالیت دریافت نموده اند و در حال حاضر نیز علاوه بر انجام کلیه فعالیت های مهد کودک به طور تخصصی در یک رشته فرهنگی، هنری و ورزشی با حضور مدیر مسئول و مربیان واجد مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مربوطه فعالیت می نمایند به شرط انطباق با آیین نامه جدید  بلامانع است.

تبصره ۲۹: روستا مهدها از اخذ تأییدیه ترافیکی - انتظامی و پرداخت هزینۀ صدور پروانه فعالیت معاف می باشند.

ماده ۵: شرح وظایف

۱ ۵) کارشناس امور کودکان بهزیستی شهرستان

1-1-5- اجرای دقیق دستورالعمل ها، و بخشنامه ها و انجام پیگیری های لازم.

2-1-5- نظارت و بازدید مستمر  بر عملکرد مهدهای کودک شهرستان.

3-1-5- نظارت بر اجرای محتوای آموزشی ابلاغ شده از سازمان بهزیستی کشور

4-1-5- ارائه اطلاعات و آمار ها به سازمان بهزیستی استان.

5-1-5- معرفی متقاضیان جهت گذراندن  دوره های آموزشی مسئولین فنی، مربیان و سایر کارکنان مهد.

6-1-5- تهیه آرشیوی از مشخصات افراد واجد شرایط تصدی مسئول فنی و مربیگری جهت معرفی به مهدهای کودک فعال و در شرف تأسیس.

7-1-5- تهیه گزارش و اخذ مدارک جهت تکمیل پرونده متقاضیان موافقت اصولی، پروانه فعالیت، تمدید پروانه فعالیت، کارت مسئول فنی و ارجاع پرونده به کمیته استانی.

8-1-5- تدوین نقشه جایابی مهدهای کودک شهرستانها و ارائه آن به کمیته استانی.

9-1-5- بررسی شکایات و ارائه گزارش به کمیته استانی همراه با پیشنهادات.

10-1-5- اجرای دستورات محوله از سوی مقام  مافوق در چارچوب وظایف کاری.

 

 

2-5) کارشناس امور کودکان بهزیستی استان

1-2-5- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها، و بخشنامه ها در سطح استان و انجام پیگیری های لازم.

2-2-5- نظارت بر عملکرد کارشناسان امور کودکان شهرستانها.

3-2-5- نظارت بر اجرای محتوای آموزشی ابلاغ شده از سازمان بهزیستی کشور

4-2-5- ارایه اطلاعات و آمار به سازمان بهزیستی کشور

5-2-5- انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی مسئولین فنی، مربیان و سایر کارکنان مهد.

6-2-5- معرفی  مسئولین فنی  و مربیان جهت شرکت در دوره های آموزشی.

7-2-5- تهیه آرشیوی از مشخصات افراد واجد شرایط تصدی مسئول فنی و مربیگری جهت معرفی به مهدهای کودک فعال و در شرف تأسیس.

8-2-5- بررسی و اعلام نظر در مورد پرونده متقاضیان موافقت اصولی، پروانه فعالیت، تمدید پروانه فعالیت، کارت مسئول فنی و ارجاع پرونده به کمیته استانی.

9-2-5- تدوین نقشه جایابی مهدهای کودک شهرستانها و ارائه آن به کمیته استانی.

9-1-5- بررسی شکایات و ارائه گزارش به کمیته استانی همراه با پیشنهادات.

10-2-5- بازدید از مهدهای کودک استان  و انجام راهنمایی و تدوین گزارش.

11-2-5- اجرای دستورات محوله از سوی مقام  مافوق در چارچوب وظایف کاری.

3- ۵) مؤسس

1-3-5- پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه کارکنان طبق قوانین کار و تأمین اجتماعی و ارائه گزارش سه ماه یکبار پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه تامین اجتماعی کارکنان به بهزیستی شهرستان مربوطه.

2-3-5- اقدام به بیمه حوادث و مسئولیت کودکان و کارکنان مهد کودک.

3-3-5- معرفی مدیر واجد شرایط (با تأیید سازمان بهزیستی استان).

4-3-5- استخدام مربیان دارای صلاحیت مطابق با بند های  1-3-1-4 و 2-3-1-4 ماده (۴) این دستورالعمل.

5-3-5- معرفی ساختمان دارای استانداردهای ساختمانی و تجهیزاتی مهد کودک از نظر فنی، ایمنی و بهداشتی به بهزیستی استان مطابق با ضوابط طراحی معماری مهدهای کودک، آئین نامه مقررات بهداشتی و مفاد این دستورالعمل.

6-3-5- ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر و به روز نگهداشتن گزارش مالی مهد کودک.

7-3-5- سایر وظایف محوله و تعریف شده از سوی سازمان بهزیستی.

4-5) مسئول فنی 

1-4-5- فراهم آوردن فرصت مناسب برای آشنایی کودکان با ارزشهای اخلاقی، اسلامی و آموزش مفاهیم قرآنی با بهره مندی از منابع علمی و مذهبی.

2-4-5- معرفی مربیان دوره دیده به مؤسس جهت استخدام.

3-4-5- حضور مستمر در مهد کودک در ساعات فعالیت مقرر.

4-4-5- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های مهد کودک، اداره امور داخلی، و انجام مکاتبات اداری در چارچوب مقررات.

5-4-5- اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های ارسالی و همکاری با سازمان بهزیستی استان.

6-4-5- تنظیم پرونده ثبت نام کودکان شامل مشخصات فردی، خانوادگی و گواهی واکسیناسیون و گواهی صحت سلامت.

7-4-5- تنظیم پرونده های نیروی انسانی شامل مشخصات فردی، خانوادگی، کارت بهداشت، تصویر مدرک تحصیلی و گواهینامه دوره آموزشی....

8-4-5- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه مراقبت، پرورش و آموزش کودکان توسط مربیان.

9-4-5- رسیدگی به مسائل و مشکلات جاری مهد کودک و پاسخگویی به مراجعین.

10-4-5- تشکیل جلسات منظم با اولیاء جهت آشنا ساختن اولیاء با امور تربیتی، آموزشی، بهداشتی و اجتماعی کودکان.

11-4-5- تشکیل جلسات منظم و نظر خواهی از مربیان در ارتباط با برنامه های آموزشی کودکان و نظارت بر حسن انجام وظایف آنان.

12-4-5- نصب فهرست اسامی تمامی کارکنان مهد کودک با ذکر رشته تحصیلی.

13-4-5- الزام کارکنان به توجه و پیش بینی احتمال وقوع کودک آزاری گزارش فوری و مورد قصور و غفلت قرار گرفتن کودکان و اطلاع رسانی آنی شفاهی و مکتوب به بهزیستی شهرستان.

14-4-5- فراهم آوردن زمینه شرکت مربیان و کمک مربیان در کارگاه های آموزشی و باز آموزی سازمان.

15-4-5- تهیه و تنظیم گزارش ها و آمارهای لازم برای ارائه به سازمان.

16-4-5- معرفی جانشین واجد شرایط به سازمان بهزیستی و کسب تاییدیه آن سازمان به هنگام مرخصی.

17-4-5-شرکت فعال در دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل.

18-4-5- اطلاع رسانی شفاهی و مکتوب از وضعیت کودک به اولیاء تا حد ممکن.

19-4-5- نظارت بر حضور و غیاب کارکنان مهد کودک و حسن روابط کارکنان با مراجعان و اولیاء کودکان و ایجاد هماهنگی و   همکاری های صمیمانه بین کارکنان.

20-4-5- برنامه ریزی و نظارت در امر پذیرش و ترخیص کودکان و بررسی علل غیبت آنان.

21-4-5- نظارت بر بهداشت محیط، بهداشت فردی و وضعیت تغذیه کودکان.

22-4-5- اتخاذ تدابیر لازم و اقدام سریع در انجام کمک های اولیه در مواقع بروز حادثه.

23-4-5- برنامه ریزی و برگزاری مراسم در روزهای خاص مانند اعیاد، مراسم سوگواری، روزهای ملی، مذهبی.

24-4-5- اجرای دستورات محوله از سوی مقام  مافوق در چارچوب وظایف کاری.

تبصره۳۰: مؤسس واجد شرایط بند 2-5 میتواند به عنوان مسئول فنی نیز فعالیت کند.

5-5) مربی

1-5-5- حضورمنظم در مهد کودک و مراقبت، پرورش و آموزش کودکان در طی ساعات کار تعیین شده.

2-5-5- تلاش جهت پرورش کودکان در ابعاد روانی و اجتماعی، معنوی، اخلاقی و جسمی در پرتو مفاهیم دینی و مذهبی و مضامین علمی در چارچوب برنامه های تبیینی منطبق بر ضوابط.

3-5-5- تهیه و تنظیم طرح برنامه روزانه کودکان در چارچوب برنامه های پیش بینی شده و اجرای صحیح آن.

4-5-5- توجه به حضور و غیاب کودکان، و اعلام غیبت آنها به مسوؤل فنی مهد کودک.

5-5-5- جدا کردن کودک بیمار از سایر کودکان و اطلاع موضوع به مسوؤل فنی در صورت مشاهدۀ کودک بیمار.

6-5-5- اجرای صحیح برنامه تغذیه کودکان تحت مسئولیت، دادن غذا به کودکان شیرخوار و نوپا و حضور در تمام ساعات صرف غذای کودکان.

7-5-5- نظارت بر چگونگی وضع بهداشت فردی کودکان.

8-5-5- رعایت بهداشت فردی و کوتاه نگه داشتن ناخن ها و استفاده از لباس ویژه مهد کودک با رنگ های شاد و روشن به غیر از سفید.

9-5-5- نظارت بر خواب و استراحت کودکان و کنترل شرایط لازم.

10-5-5- طرح مسائل و مشکلات کودکان با مسوؤل فنی مهد کودک همراه با پیگیری آن ها.

11-5-5- اجتناب از تنبیه بدنی.

12-5-5- اجتناب از تهدید در مواردی چون عدم اثربخشی آموزش توالت و نظافت و هم چنین عدم تطابق کودک با برنامه مهد کودک همچون تغذیه و استراحت.

13-5-5- گزارش فوری به مسوؤل فنی مهد کودک در صورت احتمال وقوع کودک آزاری و مورد قصور و غفلت قرار گرفتن کودک.

14-5-5- کنترل وضع اتاق و وسایل و تجهیزات مربوطه، هنگام بروز حوادث احتمالی، ضمن اطلاع به مسئول فنی مهد کودک و نیز اطلاع به مراکز امدادی حسب مورد.

15-5-5- حضور در دوره های آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت به تشخیص مسئول فنی  مهد کودک.

16-5-5- مراقبت از سلامت جسم و روان کودک.

17-5-5- اجرای دستورات محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف کاری.

۶-۵) کمک مربی و مراقب

1-6-5- کمک به مربی در امر آموزش کودکان.

 2-6-5- نگهداری و زیرنظر گرفتن کودکان به منظور رفع نیازهای آنان با هماهنگی مربی مربوطه.

3-6-5- تعویض ملحفه و لباس و پوشک کودکان و شستشوی کودکان با رعایت اصول بهداشتی و مراقبت های لازم.

4-6-5- کمک در اجرای صحیح برنامه تغذیه کودکان با نظارت مربی و دادن غذا به کودکان شیرخوار و نوپا.

5-6-5- هدایت کودکان به توالت و دستشویی و شستشوی آنان با دستکش یک بار مصرف جداگانه در هر نوبت تعویض یا شستشوی هر کودک.

6-6-5- رعایت بهداشت فردی و کوتاه نگه داشتن ناخن ها و استفاده از لباس مناسب ویژه مهد کودک با رنگ های شاد و روشن به غیر از سفید.

7-6-5- کنترل کامل وضع اتاق و وسایل خواب و بازی کودکان از لحاظ ایمنی و بهداشتی زیر نظر مربی.

8-6-5- ارائه گزارش به مربی مربوطه در صورت مشاهده هر گونه تغییرات خاص عاطفی و جسمی در کودک.

9-6-5- همکاری با مربی در حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات مهد کودک و آماده نگهداشتن آنها برای فعالیت های مربوطه.

10-6-5- همکاری با مربی در امر پذیرش و ترخیص کودکان.

11-6-5- نظافت اتاق ها، وسایل و مسیر تردد کودکان زیر نظر مربی مربوطه.

12-6-5- اجرای دستورات محوله از سوی مقام  مافوق در چارچوب وظایف کاری.

ماده (۶) مقررات تخصصی

1-6- مهدهای کودک از نظر زمان فعالیت به مهدهای کودک شبانه روزی (مهد کودکی که ۲۴ ساعته فعال است)، شبانه (مهد کودکی که از ساعت ۱۷ الی ۸ صبح روز بعد در تمام ایام هفته فعالیت دارد)، تمام وقت (مهد کودکی است که از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۵:۳۰ فعالیت دارد)، نیمه وقت (مهد کودکی است که روزانه به مدت ۴ ساعت در نوبت صبح یا بعد از ظهر فعالیت دارد)، پاره وقت (مهد کودکی است که روزانه کم تر از ۴ ساعت در تمام ایام هفته یا فقط در روزهای معینی از هفته فعالیت دارد) و... طبقه بندی می گردند.

1-6- نصب تابلو، مهر و سربرگ مهد کودک دقیقا باید مطابق با بخشنامه ابلاغی از سوی ریاست محترم سازمان باشد.

2-6- اقلیتهای دینی پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که واجد شرایط مفاد این آئین نامه باشند، می توانند پس از طی مراحل لازم مؤسس یا مسئول فنی مهد کودکی باشند که فقط اقدام به پذیرش کودکان اقلیت دینی به جز مسلمان می نماید.

3-6- اگر مؤسس به دلیل ارتکاب جرایم موثر محکوم و زندانی شود و یا به هر دلیلی بر طبق نظر کمیسیون عالی از وی سلب صلاحیت گردد، پروانه فعالیت مهد کودک ابطال می شود. همچنین اگر مسئول فنی به دلیل ارتکاب جرایم موثر محکوم و زندانی شود و یا به هر دلیلی بر طبق نظر کمیسیون عالی از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز فعالیت مسئول فنی ابطال می شود.

4-6- اگر مؤسس خواستار تعطیل موقت مهد کودک خود باشد باید درخواست خود را به کمیته تخصصی استان ارائه، و کمیته نیز باید موضوع را در کمیسیون ماده ۲۶ استان مطرح و اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است مؤسس حداکثر یک بار به مدت شش ماه در طول دوره فعالیت مهد کودک می تواند با موافقت کمیسیون ماده ۲۶  آن را تعطیل نماید.

5-6- مؤسسین حقوقی می توانند با رعایت مقررات این دستورالعمل و بکارگیری مربیان دوره دیده و تحصیل کرده در رشته های مرتبط، پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون وزارت کار وارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تأسیس حداکثر سه واحد مهد کودک در سطح استان اقدام نمایند منوط به آنکه دو واحد آن در مناطق کم برخودار باشد.

6-6- هیچ فرد حقیقی نمی تواند مجوز بیش از یک مهد کودک را دریافت نماید.

7-6- پروانه فعالیت و کارت مسئول فنی در محل رویت مراجعین نصب شود.

8-6- شهریه ابلاغی و تلفن تماس بهزیستی استان در تابلوی اعلانات مهد کودک جهت اطلاع مراجعین نصب شود.

9-6- شهریه کلاس های فوق برنامه ابلاغی بهزیستی استان در تابلوی اعلانات مهد کودک جهت اطلاع مراجعین نصب شود.

10-6- چنانچه مؤسس خواستار تغییر مسوؤل فنی در طول سال باشد، می بایست یک فرد واجد شرایط جهت تصدی به سازمان معرفی نماید. و چنانچه بهزیستی استان خواستار تغییر مسئول فنی باشد موضوع با ذکر دلایل و ارایه مستندات با مؤسس مطرح و اقدام لازم به عمل می آید.

11-6 در صورت فوت، محجوریت یا مفقودالاثر شدن مؤسس مهد کودک، خانواده و وکلای قانونی باید حداکثر طی مدت ۲ ماه نسبت به معرفی مؤسس واجد شرایط اقدام نمایند، در غیر این صورت ادامه فعالیت آن مهد کودک غیر قانونی و کمیته تخصصی استان باید نسبت به پیشنهاد تعطیل آن به کمیسیون اقدام نماید.

12-6- هر مهد کودک می بایست حداقل دو گروه سنی از کودکان مندرج در این آیین نامه را مطابق پروانه فعالیت پذیرش نمایید.

13-6- مسئول فنی فقط مجاز به اخذ شهریه ابلاغی سازمان بهزیستی استان می باشند.

14-6- انتقال یا واگذاری ساختمان مهد کودک فعال به مؤسس واجد شرایط دیگر بدون تعطیلی موقت مهد کودک با رعایت مندرجات کامل دستورالعمل با تأیید کمیته بلامانع است.

15-6- در صورتی که اولیاء کودکی پس از ثبت نام از ادامه استفاده کودک به هر دلیل منصرف شود. اگر کودک کمتر از یک هفته از خدمات مهد کودک استفاده نموده باشد شهریه به میزان هفت روز کسر و اگر بیش از یک هفته و کمتر از دو هفته استفاده کرده باشد شهریه به میزان دو هفته  محاسبه می شود و در صورتی که بیش از دو هفته و کمتر از سه هفته استفاده کرده باشد شهریه  به میزان سه هفته محاسبه و در صورتی که بیش از سه هفته از مهد کودک استفاده کرده باشد شهریه به میزان یک ماه دریافت می شود. این امر در هنگام ثبت نام باید به رویت و امضاء اولیاء رسانده شود.

16-6- انجام هر گونه تبلیغ و پخش آگهی در زمینه مهد کودک لزوما باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، دستورالعمل های سازمان بهزیستی کشور بوده و عاری از تبلیغات کذب باشد و عدم رعایت این امر منجر به صدور اخطارهای قانونی و ارجاع امر به کمیته تخصصی استان و در نهایت کمیسیون استانی و در صورت لزوم سایر مراجع قانونی خواهد شد.

17-6- افتتاح حساب جاری در یکی از بانک های رسمی کشور برای دریافت شهریه از خانواده هایی که تمایل به پرداخت شهریه از طریق سیستم بانکی را دارند.

18-6- در قبال دریافت شهریه (نقدی یا فیش واریزی) مهد موظف به ارایه قبض در دو نسخه است که نسخه دوم در پرونده کودکان بایگانی می شود.

19-6- تنظیم پرونده کارکنان شامل تصویر کارت بهداشت، تصویر گواهینامه آموزشی، تاریخ شروع به کار، تصویر قرارداد....

20-6- نصب فهرست اسامی کارکنان مهد کودک با ذکر رشته تحصیلی، سوابق در محل دید اولیاء.

21-6- اجرای فوق برنامه منوط به دارا بودن فضای کافی، مربی متخصص و امکانات لازم جهت برگزاری کلاس ها می باشد و می بایست با هماهنگی سازمان بهزیستی انجام شود.

23-6- تهیه و تنظیم دفاتر پذیرش، ثبت مشخصات کودکان، شهریه دریافتی و دفتر بازدید الزامی است.

26-6- نصب فهرست برنامه غذایی و میان وعده در محل دید اولیاء. بدیهی است برنامه غذایی و میان وعده های پیش بینی شده باید به تایید کارشناس تغذیه رسیده و ممهور به مهر رسمی آن گردد.

27-6- ارایه برنامه فعالیت روزانه گروه های سنی کودکان به اولیاء و نصب در هر کلاس.

28-6- ابلاغ شرح وظایف برای هر یک از کارکنان مهد کودک در ۲ نسخه، و ارائه، نسخه اول به شاغل در آن شغل، ضبط نسخه دوم در پرونده مهد کودک.

29-6- رعایت کلیه موارد متداول در محیط های آموزشی مانند عدم استفاده از آرایش، عطر و اسپری، داشتن ناخن کوتاه و لباس فرم مرتب و خوش رنگ (مطابق با شعائر اسلامی) توسط تمامی کارکنان مهد کودک.

30-6- رعایت قواعد رفتاری ابلاغی از سوی سازمان  در حوزه عفاف و حجاب توسط کلیه کارکنان مهد کودک.

31-6- مسوؤل فنی یا مدیر مؤسس باید به طور تمام وقت در مهد کودک حضور داشته و اشتغال وی در حرفه دیگر در ساعات فعالیت مهد کودک ممنوع می باشد.

32-6- برای پوشش سه نوبت فعالیت ۸ ساعته مهد کودک شبانه روزی در طی یک شبانه روز، وجود سه مدیر واجد شرایط نوبتی الزامی است، و هریک از آنان در زمان فعالیت خود مسئول مستقیم تمام امور مهد کودک می باشد.

33-6- هر گونه تحقیر، تبعیض و تنبیه بدنی کودکان ممنوع است.

34-6- حداقل شعاع مهدهای کودک از یکدیگر (به جز مهد ساجد)  به صورت زیر تعیین می شود:

1-34-6- در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت (نظیر کلان شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج و اهواز) حداقل شعاع بین مهدهای کودک ۱۵۰ متر تعیین می گردد.

2-34-6- در سایر مراکز استانها، حداقل شعاع بین مهدهای کودک ۲۰۰ متر تعیین می گردد.

3-34-6- در سایر شهرستانها و مناطق کم برخوردار شهرهای فوق الذکر حداقل شعاع بین مهدهای کودک ۴۰۰ متر در نظر گرفته شود.

تبصره۳۰: در مورد شعاعهای فوق الذکر کمیته نظارت استانی می تواند با توجه به تراکم جمعیتی منطقه، کشش منطقه از نظر تعداد کودکان و عملکرد مهدهای کودک موجود همجوار نسبت به تغییر  شعاع اقدام نماید.

35-6- مسؤلیت های قانونی کودکان تحت سرپرستی مهد کودک اعم از مسئولیت مدنی و کیفری و پاسخگویی در قبال بروز هرگونه آسیب جسمی و روانی به کودکان، اطلاع سریع به سازمانهای ذیربط و پیگیری های لازم بر عهده مؤسس، مسوؤل فنی و مربی می باشد.

36-6- حضور کودکان شیرخوار، نوپا با لباس راحت در مهد کودک.

37-6- عضویت در کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک.

38-6- در تعطیلات غیر رسمی، تعطیلی مهد کودک توسط مسئول فنی یا مؤسس بدون اطلاع و موافقت بهزیستی استان تخلف محسوب می گردد. بدیهی است تعطیلی مهد کودک در شرایط نامساعد جوی و آلودگی هوا و سایر وضعیت های غیر مترقبه فقط طبق اعلام نظر سازمان بهزیستی بهزیستی صورت می گیرد.

39-6- ترک مهد کودک توسط مربیان و سایر کارکنان در زمان فعالیت مهد کودک بدون هماهنگی با مدیر ممنوع بوده و تخلف محسوب می شود.

40-6- در صورت تعطیل موقت یا دائم مهد کودک، تمام تعهدات حقوقی و قانونی بر عهده مؤسس می باشد.

41-6- وجود حداقل یک دستگاه کامپیوتر و داشتن یک خط اینترنت پرسرعت برای هر مهد کودک ضروری است.

42-6- مهدهای کودک به هیچ وجه مجاز به اجرای موسیقی های غیر مجاز و غیر بومی در مراکز مهد کودک نمی باشند.

43-6- استفاده از برنامه های آموزشی فوق برنامه اجباری نبوده و ارائه خدمات فوق به کودکان منوط به رضایت کتبی والدین می باشد.

44-6- هرگونه تخلف از برنامه های آموزشی مصوب سازمان و عدول از مقررات عمومی مراکز آموزشی تخلف محسوب و موارد از طریق کمیته های تخصصی، کمیسیون و یا سایر مراجع قابل پیگیری می باشد.

45-6- مهدهای کودک ملزم به رعایت دستورالعمل بهداشتی ارسال شده از سوی سازمان می باشند.

ماده (۷) مشخصات ساختمان و تجهیزات

1-7) ساختمان

1-1-7- ساختمان مهد کودک باید در مالکیت یا اجاره رسمی مؤسس (دفاتر مشاور املاک دارای کد رسمی) باشد و ارائه اجاره نامه جهت صدور پروانه فعالیت الزامی است.

2-1-7- رعایت دور بودن مهد کودک از خیابان پر تردد، مراکز پر سروصدا و خطوط راه آهن، کشتارگاه، محل انباشت زباله و سایر مراکزی که تولید دود، بو، گرد و غبار و آلودگی می نماید ضروری است.

3-1-7- ساختمان مهد کودک ترجیحاً بهتر است در یک یا دو طبقه باشد و در صورت دو طبقه بودن طبقه فوقانی به گروه سنی شیر خوار و نو پا و طبقه پایین به گروه نو باوه اختصاص یابد و راه اندازی مهد کودک در ساختمان های چند طبقه با رعایت تمامی موارد ایمنی و تأیید کمیته بلامانع می باشد.

4-1-7- درب ورودی مهد کودک باید بزرگ و دو لنگه باشد و همچنین ورودی حیاط مهد از پارکینگ مجزا باشد و ضمناً در حیاط مهد کودک به هیچ عنوان نباید وسیله نقلیه پارک گردد.

5-1-7- سکونت اشخاص حقیقی و حقوقی در طبقه فوقانی مهد کودک در صورت مجزا بودن در ورودی و خروجی آن از مهد کودک بلامانع است.

6-1-7- رعایت تعداد و اندازه سرویس های بهداشتی (توالت و دستشویی) مناسب الزامی می باشد به صورتی که به ازای هر ۲۰ کودک یک چشمه توالت و یک دستگاه دستشویی تعبیه شده باشد و در ضمن داشتن یک چشمه توالت و یک دستگاه دشتشویی در فضای باز مهد کودک پیشنهاد می شود.

7-1-7- فضایی جهت ثبت نام و بایگانی پرونده کودکان و کارکنان مجهز به لوازم اداری نظیر میز، صندلی، فایل پرونده کودکان، تلفن و (ترجیحاً اتاق).

8-1-7- فضای سرانه با احتساب ۳ مترمربع برای هر کودک شیر خوار، ۲ مترمربع برای هر کودک نو پا و ۱ متر مربع برای هر کودک نوباوه.

9-1-7- ساختمان مهد کودک فقط باید برای مهد کودک مورد استفاده قرار گیرد و حتی در ساعات غیر فعال مهد کودک نیز استفاده از ساختمان مهد کودک برای فعالیت دیگر ممنوع می باشد.

10-1-7- حیاط یا فضای بازی ایمن سازی شده حداقل به مساحت ۵۰ متر مربع، مجهز به وسایل بازی مانند تاب، سرسره، الاکلنگ و...؛ در مناطق کم برخوردار با تشخیص و تأیید کمیته مساحت حیاط و فضای بازی مهد کودک قابل تغییر خواهد بود.

2-7) تجهیزات

1-2-7- وسایل و لوازم مورد استفاده کودکان (صندلی، قفسه ها، ...) باید متناسب با قد کودکان تهیه شود.

2-2-7- حداکثر ظرفیت کلاس های آموزشی برای کودکان نوپا ۱۵ نفر و نوباوه با احتساب فضای سرانه مربوطه ۲۰ نفر می باشد.

3-2-7- وجود یک دستگاه کامپیوتر برای ورود اطلاعات مربوط به کودکان و....

4-2-7- اتاق فعالیت کودکان مجهز به میز، صندلی، وسایل آموزشی، کمک آموزشی، وسایل بازی مناسب گروه های سنی و....

5-2-7- اتاق بازی مجهز به خانه عروسکی و دیگر اسباب و لوازم مناسب بازی گروه های سنی.

6-2-7- ناهارخوری مجهز به میز و صندلی و وسایل غذاخوری مناسب.

7-2-7- آشپزخانه مجهز به تجهیزات لازم نظیر یخچال، فریزر، اجاق گاز، کابینت، ظروف مناسب و.... و با رعایت شرایط بهداشتی.

8-2-7- اتاق خواب کودکان مجهز به تشک، بالش، ملحفه، و تخت خواب برای هر کودک شیرخوار.

9-2-7- اطاق تعویض و شست و شو مجهز به دوش متحرک، وان مخصوص شست و شو، میز تعویض، دست شویی با آب سرد و گرم، سطل درب دار، دست کش یک بار مصرف و....

10-2-7- سیستم سرمایش و گرمایش متناسب با مناطق جغرافیایی کشور (رادیاتور، فن کوئل یا شوفاژ، بخاری، پکیج، کولر،...) و در ضمن تمامی سیستم های در دسترس کودکان باید با پوشش های امن محفوظ شده باشند.

11-2-7- وجود سیستم یا حداقل کپسول اطفا حریق، دارای کنترل فنی و بررسی ادواری با درج تاریخ و مشخصات بازدید کننده برای هر طبقه ضروری و الزامی می باشد.

12-2-7- ایمن سازی پلکان، شیشه ها، ارتفاعات، پریزها، وسایل حرارتی، برودتی و غیره.

13-2-7- نصب هواکش و استفاده از کف پوش مناسب، مواد لازم بهداشتی و....

14-2-7- درجه حرارت مناسب مهد کودک متناسب با فصول سال.

15-2-7- وجود جعبه کمک های اولیه (شامل چسب، باند، گاز استریل، بتادین، ...) در محل مناسب به دور از دسترس کودکان.

 

ماده (۸) ضوابط رسیدگی به تخلفات و شکایات

1-8- رسیدگی به تخلفات مهدهای کودک و شکایات واصله بر اساس مفاد «دستور العمل ارزیابی و نظارت بر مؤسسات و مراکز غیر دولتی ماده ۲۶ سازمان بهزیستی کشور» و فرآیند ترسیم شده در آن می باشد.

2-8- نظارت بر مهدهای کودک مطابق با دستورالعمل نظارت می باشد.

3-8- سازمان بهزیستی استان باید لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مهد کودک را از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های استانی به اطلاع عموم برساند.

تبصره ۳۱: در موارد ضروری که مصالح عمومی و امنیت جسمانی و روانی کودک یا کودکان و جنبه های اعتقادی و مذهبی آنان در معرض خطر قرار گیرد تیمی که متشکل از مدیر کل استان، معاون اجتماعی استان، بازرسی و حراست می باشد می تواند حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعطیلی مهد کودک اقدام نموده و پرونده را جهت طرح کمیسیون عالی ارسال نماید.

ماده (۹): این دستورالعمل سالی یک بار و با درخواست معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از آسیب ها و بحث و بررسی در کمیسیون عالی ماده ۲۶ و تصویب نهایی شورای معاونین قابل اصلاح خواهد بود.

ماده (۱۰): این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۳۱ تبصره تنظیم شده است و از زمان ابلاغ جایگزین دستورالعمل های قبلی می شود.

 

ورود کاربران
نام کاربری
کلمه عبور
کد امنیتی  
 
جست و جو
مقالات
rss
  
گواهینامه آموزشی
به اطلاع مدیران و مربیان مهدهای کودک می رسانیم آن دسته از مدیران و مربیان مهدهای کودک که دوره های آموزشی را گذرانده اند
1395/01/25 10:04
بیمه رازی سال تحصیلی 96-95 شهر شیراز
فرم پرسشنامه و پیشنهاد صفحه 1.pdf فرم پرسشنامه و پیشنهاد صفحه 2.pdf
1394/09/29 13:12
لیست اسامی کودکان و پرسنل
فایل ضمیمه بازنمایید.
دانلود 1393/11/18 10:02
بیمه تعاون سال تحصیلی 96-95 شهرستان های استان فارس
1395/07/23 16:10
بروشور خانه کارگر
دانلود 1395/02/08 15:04
خانواده متعادل
خانواده متعادل بی شک خانواده یکی از ارکان مهم هر جامعه به حساب می آید،به لحاظ ساختار کوچکترین نهاد اجتماعی ولی در عین
1393/11/29 09:02
رسیدن به هدف و ایجاد تغییر در زندگی
بعضی مواقع در زندگی هستند که فرد احساس می‌کند شرایط به دلخواه او نیست و میان آن چه که در زندگی از خود انتظار دارد باشد
1395/01/25 11:04
تعادل حواس پنجگانه در کودکان اوتیسم
اقدامات لازم برای درمان حس لامسه کند کار  💠حرارت محیط زندگی کودک را متغیر نگه دارید .  💠مکرراً کودک را در آغوش گرف
1395/01/25 11:04
افسردگی در کودکان
یکی از اختلال‌‌های دوران کودکی، افسردگی است که اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چرا که بر عملکرد فرد تأثیر گذاشته و عدم توجه به
1395/01/25 11:04
ویژگی های یک ذهن سالم
سازمان جهانی بهداشت که هدف خود را دستیابی به عالی‌ترین سطح ممکن بهداشت برای همه مردم تعیین کرده، در اساسنامه خود در تعر
1395/01/25 11:04
راز پیروزی انسان های موفق چیست؟
بسیاری از افراد نمی توانند کاری که در فکر و تصورات خود دارند را آغاز کنند به همین دلیل، هیچ گاه دست به هیچ کار جدیدی هم
1395/01/25 11:04
راهکارهایی برای ازبین بردن ترس کودکان
راهکارهایی برای ازبین بردن ترس کودکان مامان من میترسم! هر سنی ترس های خاص خودش را دارد.معمولا بزرگ ترها از ترس های
1393/11/12 10:02
ترس ذاتی واکتسابی
ترس های ذاتی و ترس های اکتسابی در زمینه چگونگی تربیت و رشد کودک که در هر عصرو زمان متفاوت است میتوان گفت که علت اصلی
1393/11/12 10:02
زبان دوم
آیا آموزش زبان دوم باید ازسن بسیار پایین آغاز شود؟ آنچه می خوانیم بررسی عوامل تأثیر گذار برفراگیری زبان دوم در گروه ه
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲
هوش خلاق
هوش خلاق    درباره مسئله هوش وخلاقیت ورابطه آنهامطالعات زیادی انجام گرفته ونظریات گوناگونی ارائه شده است ازمعروف تر
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲
برای تغذیه کودکان در سفر به این نکات توجه کنید!
سفر با کودکان بسیار دلنشین است؛ اگرچه نیازمند رعایت نکاتی برای حفظ سلامت آنهاست ولی با رعایت تمام این نکات و در صورت دا
1395/01/25 11:04
نشانه‌های اختلال رفتاری در کودک را بشناسیم
مکاتب روانشناسی همواره بر این امر اتفاق نظر دارند که بروز اختلالات رفتاری و روانی همواره به واسطه یک نارسایی در دستگاه
1395/01/25 11:04
خشم کودکان باید باشد یا نباشد؟
خشم هم مانند ترس عکس العمل قوی بدن در برابر انگیزه مهیج است که توازن وظایف اعضای آدمی را به کلی مختل می سازد. خشم نوعی
چگونه به کودکان هوش هیجانی را آموزش دهیم؟
هوش هیجانی شامل توانایی درک هیجان و آگاهی از هیجان ها، توانایی دست یابی و ایجاد احساسات، تسهیل فعالیت های شناختی و عمل
1395/01/25 11:04
تربیت کودکان 3 تا 14 سال
آيا براي تربيت کودکان اصول يکساني وجود دارد که والدين با رعايت آن اصول بتوانند به نحو مطلوبي عمل کنند؟هر چند که شايد نت
ادبیات اصیل ایرانی
ادبیات اصیل ایران شاهنامه: مقدمه: آشناکردن کودکان پیش دبستانی باشاهنامه نه تنها برای آنها خسته کننده وسخت نیست بل
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲
روانشناسی
کمرویی وانزواطلبی کمرویی وانزواطلبی ازجدی ترین مشکلات کودکان است . انزوا ودوری ازدوستان وهمسالان دراوایل زندگی ،کودک
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲
لینک ها